Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GREEN ROAD EQUIPMENT BV.

Gevestigd aan het Eikenpark 4 te BEUNINGEN
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80553923

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Green Road Equipment BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan het Eikenpark 4 te Beuningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80553923, hierna te noemen “GRE”
 3. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon, hierna te noemen “de Wederpartij” die aan GRE de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van GRE afneemt.
 4. Onder Partijen wordt verstaan; GRE en de Wederpartij.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en leveringen van GRE, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door GRE uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3.  Wanneer door GRE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop GRE de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GRE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6.  Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met GRE in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GRE vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. De Wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met GRE gesloten overeenkomst in te stemmen.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Wederpartij en GRE gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes van GRE zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2.  De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GRE opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop GRE haar aanbieding baseert.
 3.  Indien het aanbod of de offerte gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft GRE het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of oplevertermijn(en) aan te passen.
 4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht GRE niet tot het leveren van ee deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is GRE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GRE schriftelijk anders aangeeft.
 6. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van GRE zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met GRE eerst dan tot stand nadat GRE een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij daartegen onmiddellijk en schriftelijk  protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden GRE slechts, indien deze door GRE schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Wederpartij daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Elke overeenkomst wordt door GRE aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat GRE bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Wederpartij na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht GRE van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Wederpartij niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft GRE het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal GRE de Wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Wederpartij de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 5. GRE is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. De Wederpartij kan zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van GRE overdragen aan of doen over nemen door een derde. GRE kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. GRE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover naar het oordeel van GRE een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GRE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GRE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GRE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GRE zijn verstrekt, heeft GRE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. 
 4. GRE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GRE is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is GRE gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 6. Indien door GRE of door GRE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 7.  Wederpartij vrijwaart GRE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

ARTIKEL 6. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats Mook (Ex Works). Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de Wederpartij. Algemene leveringsvoorwaarden Green Road Equipment BV pag. 2 
 2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de Wederpartij opgegeven adres, dient de Wederpartij er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken. 
 3. Indien GRE gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij alle benodigde gegevens aan GRE ter beschikking heeft gesteld. 
 4. Indien GRE een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij GRE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. GRE dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
 5. Bij levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden in gedeelten, wordt elke levering respectievelijk elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door GRE per transactie worden gefactureerd. 
 6. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: a) indien sprake is van levering af werkplaats Mook: het moment waarop met het inladen van de zaken door de Wederpartij een aanvang is genomen. Indien het inladen door GRE wordt uitgevoerd, gaat het risico op de Wederpartij over op het moment dat de zaken zijn ingeladen; b) indien sprake is van levering door GRE aan een door de Wederpartij opgegeven leveringsadres: het moment waarop de te leveren zaken op het leveringsadres zijn uitgeladen. Indien het uitladen door de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op de Wederpartij over op het moment dat met het uitladen van de zaken een aanvang wordt genomen. c) Indien sprake is van installatie, bewerking, revisie of reparatie van de zaken door GRE: het moment waarop de betreffende werkzaamheden door GRE zijn afgerond. 
 7. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 
 8. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Wederpartij, behoudt GRE zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te (doen) slaan. Er geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de Wederpartij GRE in staat zal stellen de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij GRE uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld. 
 9. Indien de Wederpartij ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft GRE het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. GRE is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de Wederpartij de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet. 
 10. GRE is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de Wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 7. ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie (3) dagen na levering schriftelijk aan GRE te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie (3) weken na ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na levering te worden gemeld. 
 3. Indien ingevolge het vorig lid niet tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Indien de Wederpartij de gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van GRE op de wijze zoals door GRE aangegeven.

ARTIKEL 8. PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is GRE gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. GRE is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee GRE redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan GRE kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn. 
 2. Voorts worden aan de Wederpartij onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden; a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten; b. door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers; a. prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten,verpakkingsmateriaal, etc. 
 3. Indien GRE van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Wederpartij hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 4. Tenzij GRE aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met GRE kosteloos te ontbinden, indien “GRE” de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst met “GRE” in zo’n geval wenst te ontbinden, dient de Opdrachtgever “GRE” binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van die prijsverhoging, door middel van een aangetekend schrijven, van zijn voornemen de overeenkomst te ontbinden op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen op initiatief van GRE tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GRE zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal GRE de Wederpartij hierover tevoren inlichten. 
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal GRE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal GRE geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 10. FACTURATIE EN BETAGLING

 1. GRE is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Wederpartij een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 2. De betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door GRE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 
 4. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke GRE maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Wederpartij. In dat geval is de Wederpartij een vergoeding Algemene leveringsvoorwaarden Green Road Equipment BV pag. 3 verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Indien de werkelijk door GRE gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is GRE bevoegd de nakoming van de jegens de Wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien GRE het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Wederpartij of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van GRE en de verplichtingen van de Wederpartij jegens GRE onmiddellijk opeisbaar. 
 7. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 8. GRE is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 9. Indien met Wederpartij meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met GRE gesloten overeenkomst. 
 10. Indien de Opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op “GRE” heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening van vorderingen en opschorting van betalingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door GRE geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van GRE tot op het moment dat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GRE uit hoofde van enige met GRE gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. 
 2. Een Wederpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van GRE mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. GRE verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door GRE onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW. 
 3. Indien de Wederpartij (mede) uit door GRE geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Wederpartij die zaak slechts voor GRE en houdt de Wederpartij de nieuw gevormde zaak voor GRE totdat de Wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; GRE heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak. 
 4. Rechten worden in voorkomend geval aan de Wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 
 5. Het is aan de Wederpartij niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van GRE. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Wederpartij GRE hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 
 6. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Wederpartijzijn overgegaan en zich nog in handen van GRE bevinden, behoudt GRE zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die GRE uit welke hoofde dan ook nog jegens de Wederpartij mocht hebben. 
 7. De Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van GRE te (doen) houden. 
 8. De Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan GRE op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Wederpartij op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra GRE zulks wenst, door Wederpartij aan GRE stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van GRE tegen de Wederpartij. 
 9. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is GRE gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Wederpartij of derden die de zaak voor de Wederpartij houden weg te halen of weg te doen weghalen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Indien de Wederpartij in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is GRE, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 
 2. Voorts is GRE gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a. de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; b. de Wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de Wederpartij een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Wederpartij van toepassing is; d. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd; e. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Wederpartij wordt overgenomen; f. de Wederpartij zijn huidige onderneming staakt; g. buiten toedoen van GRE op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd, dan wel indien de Wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 
 3. Indien de Wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens GRE nog niet is uitgevoerd. 
 4. Bedragen die GRE vóór de ontbinding aan de Wederpartij heeft gefactureerd in verband met hetgeen GRE reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Wederpartij aan GRE verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 5. Indien de Wederpartij, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is GRE gerechtigd haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden te zijn. Hiertoe is GRE eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien GRE aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de daadwerkelijke door de assuradeur van GRE in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GRE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan GRE kunnen worden toegerekend. c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 2. GRE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen. 
 3. GRE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Algemene leveringsvoorwaarden Green Road Equipment BV pag. 4 
 4. Fouten en/of afwijkingen in veronderstellingen, aannames, opbrengstberekeningen, terugverdienperiodes, subsidiebedragen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Wederpartij om de overeenkomst te sluiten – al dan niet bekend bij GRE – zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. 
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van GRE.

ARTIKEL 14. RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 15. OVERMACHT

 1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop “GRE” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor “GRE” niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van “GRE”, overheidsmaatregelen, pandemieën en epidemieën worden daaronder begrepen.
 3. “GRE” heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat “GRE” zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zoveel “GRE” ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is “GRE” gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 16. VRIJWARING

 1. De Wederpartij vrijwaart GRE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GRE toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien GRE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden GRE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Wederpartij in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is GRE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GRE en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 
 2. Indien Wederpartij aan GRE informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt GRE zich de rechten en bevoegdheden voor die GRE toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de GRE tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van GRE, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
 4. Alle door GRE eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem – zonder voorafgaande toestemming van GRE – worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
 5. “GRE” staat niet in voor de juistheid van eventuele verstrekte stukken zoals ontwerpen en schetsen, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Wederpartij vrijwaart “GRE” voor claims van derden die hier kennis van hebben gekregen via Wederpartij. 
 6. GRE behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, GRE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en GRE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GRE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

ARTIKEL 19. NIET-OVERNAME PERSONEEL

 1. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met GRE, medewerkers van GRE of van ondernemingen waarop GRE ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle door GRE gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 met betrekking tot de ontbinding van overeenkomsten is uitgesloten. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van GRE, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat GRE met de Wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage, mediation of bij wijze van bindend advies. 

ARTIKEL 21. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Gegevens van de Wederpartij genoemd in de offerte, overeenkomst of factuur worden door GRE verwerkt, mogelijk als bedoeld in Nederlandse wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (AVG). 

ARTIKEL 22. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.